Facebook Pixel Code

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Clinical Clinical Consulting Services, LLC

Datum poslední aktualizace: 30. ledna 2020


Respektování ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy shromažďování údajů a Vaše volby a preference týkající se způsobu, jakým používáme Vaše údaje na našich webových stránkách: cssienroll.com, cssilifesciences.com, nexusinformatics.com, myclinicaltrial.com a jakýchkoli dalších webových stránkách spojených s klinickými hodnoceními, které hostujeme v rámci klinických hodnocení. Jakožto společnost Clinical Consulting Services, LLC, (nebo také CCS) se zavazujeme dodržovat zásady programu Privacy Shield a zapojit se do programu Privacy Shield, který navrhlo Ministerstvo obchodu Spojených států a Evropská komise. Chcete-li získat více informací o programu Privacy Shield a zobrazit seznam organizací zapojených do programu Privacy Shield, navštivte příslušné stránky na adrese: https://www.privacyshield.gov.


Přidružené společnosti

Pobočky společnosti CCS zahrnují CSSi, CSSi LifeSciences a Nexus Informatics, které také dodržují zásady programu Privacy Shield a shromažďují pouze potřebné typy údajů.


Ochrana osobních údajů v rámci předávání osobních údajů mezi EU a USA

Společnost CCS dodržuje zásady rámce programu Privacy Shield EU-US stanovené Ministerstvem obchodu Spojených států týkající se shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských států Evropské unie. Společnost CCS potvrzuje, že bude dodržovat zásady programu Privacy Shield. Pokud dojde k rozporu mezi pravidly v těchto zásadách ochrany osobních údajů a pravidly zásad programu Privacy Shield, budou platit zásady programu Privacy Shield. Chcete-li získat více informací o programu Privacy Shield a zobrazit naši stránku s certifikací, navštivte příslušné stránky na adrese: https://www.privacyshield.gov.

Společnost CCS se zavazuje spolupracovat s úřady EU pro ochranu osobních údajů a dodržovat jejich doporučení ohledně předávání údajů o lidských zdrojích mimo EU v souvislosti s pracovním poměrem.

O otázkách týkajících se řádného dodržování všech zásad programu Privacy Shield rozhoduje Federální obchodní komise.

Vezměte prosím na vědomí, že za určitých omezených podmínek se můžete odvolat v závazném rozhodčím řízení před arbitry arbitrážního panelu v rámci programu Privacy Shield, pokud ostatní postupy řešení sporů byly vyčerpány. Více informací týkajících se tohoto postupu je uvedeno na webových stránkách programu Privacy Shield v sekci Jak podat stížnost.

Dále může být nutné, aby společnost CCS Vaše osobní údaje zpřístupnila v reakci na zákonné požadavky veřejných orgánů, včetně nutnosti splnění požadavků národní bezpečnosti nebo požadavků bezpečnostních složek.


Dotazy a stížnosti

V souladu se zásadami programu Privacy Shield se společnost CCS zavazuje řešit stížnosti související s ochranou Vašeho soukromí a naším shromažďováním Vašich osobních údajů. Občané Evropské unie, kteří budou mít dotazy nebo stížnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, by měli nejdříve kontaktovat společnost CCS, a to jedním z následujících způsobů:

  • • elektronickou poštou na adresu ,
  • • faxem na faxové číslo 443-455-1409,
  • • poštou na adresu Clinical Consulting Services, 6958 Aviation Blvd., Suite H, Glen Burnie, Maryland 21061.

Společnost CCS se dále zavázala předat nevyřešené stížnosti v rámci zásad programu Privacy Shield nezávislému mechanismu řešení sporů, jímž je program BBB EU PRIVACY SHIELD provozovaný organizací Council of Better Business Bureaus. Pokud neobdržíte včasné oznámení o přijetí Vaší stížnosti nebo pokud Vaše stížnost nebude uspokojivě vyřešena, navštivte příslušné webové stránky na adrese: https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers k získání více informací a podání stížnosti.

CCS nese podle těchto zásad odpovědnost i v případě, že její zástupce bude osobní údaje zpracovávat způsobem, který je v rozporu se zásadami, ledaže by prokázala, že za událost, která škodu způsobila, nenese zodpovědnost.


Informace, které shromažďujeme, a jak tyto informace používáme

Společnost CCS shromažďuje údaje, jako například jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o tom, jak jste vyhledali naše webové stránky, biometrické údaje a další relevantní informace, pro účely předběžného výběru pacientů pro účast v klinických hodnoceních, k posouzení našeho úsilí zvyšovat povědomí o klinickém hodnocení a z důvodů souvisejících s potřebami klinického hodnocení. Nebudeme shromažďovat žádné z těchto informací o Vaší osobě, pokud nám je dobrovolně neposkytnete.


Zabezpečení údajů

Společnost CCS přijme příslušné kroky k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zpřístupněním, pozměněním nebo zničením. Zajišťujeme ochranu údajů prostřednictvím zavedených postupů k jejich ochraně a bezpečnosti. Společnost CCS nemůže zaručit bezpečnost informací umístěných na internetu nebo zasílaných po internetu.


Sledovací technologie / soubory cookie

V souladu s mnoha webovými stránkami shromažďuje společnost CCS informace automaticky a uchovává je. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresy, typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, odkazovací/výstupní stránky, operační systém, časové razítko a/nebo údaje o navštívených stránkách. Tyto automaticky shromažďované údaje nepropojujeme s ostatními údaji, které o Vás shromažďujeme.

Na těchto stránkách používáme soubory „cookie“. Soubor cookie je údaj, který je uložen na pevném disku návštěvníka stránek a pomáhá nám zlepšovat přístup na naše stránky a rozpoznat návštěvníky našich stránek. Soubory cookie nám rovněž umožňují sledovat a zaměřit se na zájmy našich uživatelů za účelem poskytnutí lepší zákaznické zkušenosti. Soubor cookie není v žádném případě propojen s žádnými osobními údaji na našich stránkách. K souborům cookie třetích stran nemáme přístup ani nad nimi nemáme kontrolu. Pokud nechcete, abychom shromažďovali informace prostřednictvím souborů cookie, většina prohlížečů Vám umožní odmítnout nebo přijmout soubor cookie; vezměte však na vědomí, že použití souborů cookie může být nutné k tomu, abychom Vám poskytli určité funkce dostupné na našich stránkách.


Třetí strany

Naše webové stránky obsahují odkazy na další webové stránky (mimo jiné včetně sociální sítě Facebook, Twitter a vyhledávače Google), jejichž opatření na ochranu osobních údajů se mohou lišit od opatření společnosti CCS. Pokud odešlete osobní údaje na kterékoli z těchto stránek, bude se používání Vašich údajů řídit zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů všech webových stránek, které případně navštívíte.


Právo na přístup, opravu nebo výmaz osobních údajů

V souladu s programem Privacy Shield máte právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů. Tato práva můžete uplatnit kontaktováním nás na adrese:

  • Clinical Consulting Services, LLC
  • 6958 Aviation Blvd., Suite H
  • Glen Burnie, MD 21061 USA
  • Phone: 443-743-3528

Vaše volby

Vyjadřujete souhlas s poskytnutím a zasíláním Vašich údajů. Vaše údaje nebudou použity pro jiné účely, než pro které byly původně získány nebo k nimž jste poskytli souhlas.


Možná odpovědnost v případech dalšího předávání údajů třetím stranám

Společnost CCS doporučuje poskytovatelům údajů, aby si byli vědomi zpracovávání osobních údajů s ohledem na třetí strany. Jakémukoli členu personálu, o němž společnost CCS zjistí, že porušil tyto zásady, bude uloženo disciplinární opatření, které může dle potřeby spočívat až v ukončení pracovního poměru. Společnost CCS prošetří a pokusí se vyřešit stížnosti a spory týkající se použití a zpřístupnění osobních údajů v souladu s pravidly v těchto zásadách.


Nezletilé osoby

Společnost CCS vědomě neshromažďuje ani nevyžaduje informace od žádné osoby mladší 18 let a žádná osoba mladší 18 let nesmí společnosti CCS poskytnout žádné informace. Pokud jste mladší 18 let, nezasílejte nám žádné informace o Vaší osobě, včetně Vašeho jména, adresy, telefonního čísla či e-mailové adresy.


V případě prodeje, fúze, bankrotu či převodu společnosti

Společnost CCS si vyhrazuje právo na předání své informační databáze jinému subjektu v rámci prodeje nebo fúze společnosti CCS s daným subjektem. Jakýkoli subjekt, který získá informační aktiva společnosti CCS, se musí písemně zavázat, že bude tato informační aktiva používat pouze k oprávněným účelům a pouze v případě, že daný subjekt bude souhlasit s tím, že bude s Vašimi údaji nakládat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.


Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady pravidelně revidujeme, abychom zajistili, že jsou naše postupy shromažďování údajů aktualizovány. Na této stránce zveřejníme datum poslední aktualizace, a proto doporučujeme, abyste naše stránky znovu navštívili a ujistili se, že jste obeznámeni s nejnovější verzí našich zásad ochrany osobních údajů.

 


Vyloučení odpovědnosti týkající se standardních webových stránek projektu společnosti CSSi

Vyloučení odpovědnosti

Stránky společnosti Clinical Consulting Services, LLC, a jejích dceřiných a přidružených společností mají za cíl vzdělávat a informovat jejich uživatele. Naše stránky neposkytují zdravotní služby ani konkrétní odbornou konzultaci. Nenahrazují služby poskytované zdravotnickými pracovníky a nejsou určeny k tomu, aby byly použity za účelem oddálení vyhledání služeb poskytovaných zdravotnickými pracovníky. Důrazně Vám doporučujeme, abyste se poradili s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem, který Vám bude schopen stanovit diagnózu a doporučit léčbu a zodpovědět Vaše osobní dotazy.

Při návštěvě těchto webových stránek Vám mohou být položeny osobní dotazy a dotazy týkající se Vašeho zdravotního stavu, pokud projevíte zájem o účast v klinickém hodnocení. Poskytnutím informací o Vaší osobě, včetně citlivých údajů, jako jsou například zdravotní informace, můžete zlepšit Vaši zkušenost s těmito webovými stránkami. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ níže udělujete společnosti CSSi souhlas s tím, že s námi budete sdílet informace, které poskytnete, a se zasláním Vašich informací místnímu lékaři zapojenému do klinického hodnocení.

Vaše informace budeme shromažďovat, používat a předávat pouze v rozsahu potřebném ke splnění Vašich požadavků nebo tak, jak je zde popsáno. Souhlasíte s tím, že informace, které poskytnete, budou podléhat zásadám ochrany osobních údajů našich stránek.